Пребиваване в UK – Страница 3

Помогна ли Ви тази статия?
  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1
4.8/5 - 4 гласове

Права и задължения

България и Румъния станаха пълноправни членки на Европейския съюз през 2007 година. Българските и румънски граждани са в състояние да се предвижват и да пребивават свободно във всяка една държава-членка на ЕС в рамките на 3 месеца. След този период…
Виж още

Здравеопазване

Правото на медицинска помощ в ЕС зависи от непрекъснатите здравноосигурителни права на гражданите, придобити в компетентната им държава. Компетентната държава е тази, в която трудоспособните (работещите), пенсионерите, безработните граждани в процес на търсене на работа (за срок до 3 месеца)…
Виж още

Помощ за заетост и подпомагане

Формата на получаване на помощ за заетост и подпомагане (Employment and Support Allowance - ESA) е въведена през октомври 2008г. в замяна на обезщетенията и помощите при неработоспособност и размера й се определя по два начина: съотносим към осигурителните вноски…
Виж още

Обезщетение при отпуск по болест (Statutory sick pay – SSP)

Работещите имат право на обезщетение от работодателя си когато са болни не по-малко от 4 поредни календарни дни и трудовото им възнаграждение е не по ниско от минималния доход за страната (lower earning limit – LEL). Болничните са в размер…
Виж още

Дружество с ограничена отговорност (Limited Company – Ltd)

Дружество с ограничена отговорност е бизнес структура сходна на българското ООД, ЕООД и АД, в която се ограничава отговорността на неговите членове, акционери и директори, оттам терминът "дружество с ограничена отговорност". Като юридическо лице, само по себе си, финансите на…
Виж още

Данъчна система

Не съществува общоевропейски закон, постановяващ по какъв начин гражданите на ЕС, които живеят и работят в друга страна от Съюза, следва да бъдат облагани с данък върху своя доход. Налице са единствено национални закони и споразумения за избягване на двойното…
Виж още

Самонаетo лица (self-employed)

Самонаетo лица (self-employed) съгласно британското законодателство е физическо лице, което предлага услуги от свое име и за своя сметка. Минимални задължителни трудови права, като отпуск и почивка, майчинство, обезщетение не съществуват, тъй като самонаетото лице само определя условията, сроковете на…
Виж още

Унивесален кредит (Universal Credit)

От октомври 2013г. Службата по труда и пенсиите (DWP) в едно с Британската данъчна и митническа администрация (HM Revenue & Customs - HMRC) и местните власти въвеждат нова форма на социално подпомагане – Унивесален кредит (Universal Credit). Целта на реформата…
Виж още

Обезщетение за жилищно настаняване (Housing Benefit)

На обезщетение за жилищно настаняване имат хората с ниски доходи, които без финансова помощ не са в състояние да заплащат наема си. В зависимост от дохода, обещетението може да покрива пълния размер на т.нарч. „приемлив наем“ ('eligible rent') или частично.…
Виж още

Обезщетения при трудови злополуки и професионални болести (Industrial Injuries Disablement Benefit)

Полага се в случай на увреждане в резултат от трудова злополука или професионална болест. Правото на обезщетение не зависи от размера на осигурителната вноска, която плаща лицето. Обезщетението е дължимо ако осигуреното лице е наето по трудов договор и извършваната…
Виж още