Организация на социалната закрила

Системата за социално осигуряване се финансира от национални осигурителни вноски, които се плащат от работодателите и служителите, както и от общите данъци. Плащането на осигурирителни вноски е задължително. Тези вноски не са възвръщаеми, събират се от всички работещи и се внасят в смтка на националноосигурителеният институт (National Insurance Contribution Office) по национален осигурителен номер (National Insurance number) и формират индивидуалното досие на лицето с осигурителен принос.

Страните на ЕС прилагат Регламент 1408/71 г., който уреждаща принципите и средствата за координация в областта на социалната сигурност. Този регламент гарантира на правоимащите европейски граждани (работещи, учещи, безработни, неработещи или пенсионери) правото им на обезщетения при всички социални рискове: болест, майчинство, здравно осигуряване, инвалидност, старост, безработица и смърт. Службата по труда и пенсиите (DWP) на Великобритания отговаря за изплащането на повечето от тях.

Размера и правото на получаване на паричните обезщетения зависият от индивидуалното досие за направените вноски. Единствено правото за медицинска помощ включваща дентално и лечение на очите не зависи от направените вноски.

Помогна ли Ви тази статия?
  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1
0/5 - 0 гласовете

Здравеопазване

Правото на медицинска помощ в ЕС зависи от непрекъснатите здравноосигурителни права на гражданите, придобити в компетентната им държава. Компетентната държава е тази, в която трудоспособните (работещите), пенсионерите, безработните граждани в процес на търсене на работа (за срок до 3 месеца)…
Виж още