Сметната палата влиза в ББР и ТЕЦ ”Марица Изток 2”

През настоящата година Сметната палата планира да извърши 335 одита. От тях 285 са финансови одити за годишните финансови отчети на общини и организации. 34 пък са одитите за съответствие при финансовото управление. Одитите за неизпълнение ще са 5, а специфичните одити – 11.
 
Сред предвидените одити са на търговски дружества и държавния предприятия, чиято дейност е обект на голям обществен интерес. Ето част от тях. Първото е „Столичен автотранспорт“ ЕАД, който отчита загуба от над 33 млн. лв..Следващо в списъка на Сметната палата е Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“. То управлява значителен обем публична държавна собственост, а отчита огромни финансови загуби. На трето място се нарежда Българска банка за развитие“. Големите предприятия са обект на съществено кредитиране от ББР с близо една втора от кредитния й портфейл. Възнагражденията на членовете на Управителния съвет на ББР надхвърлят тези в БНБ.

Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Св. Екатерина“ ЕАД е единствена у нас с лиценз за сърдечни трансплантации. Приоритетна е за одит, предвид и факта, че в България от всеки трима души двама умират от сърдечно-съдови заболявания. ТЕЦ „Марица Изток 2“ ЕАД пък бележи огромни загуби в размер на над 1,1 млрд. лева. Цените на продажба на електроенергията предизвикват обществен интерес. Ще бъде извършен и одит на дейността на министъра на регионалното развитие и благоустройство по упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала.

Изборът на одитните задачи от Сметната палата е насочен към подобряването на управлението на публичните средства и дейности. Ще се следят няколко основни критерии като сигнали от трети страни, евентуални негативни последици и информация за несъответствия.

В програмата си за 2022 г. Сметната палата предвижда 4 мащабни одита за изпълнението. Това са:

Осигуряване на непрекъснатост и качество на обучението в системата на предучилищното и училищно образование в условията на COVID-19;

Европейски средства за научни изследвания, иновации и дигитализация;

Националната програма за подобряване на майчиното и детско здраве 2021-2030 г.;

Приоритетна ос 1 на Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура 2014-2020“.Задължителни одитни задачи по Закона за Сметната палата, Закона за политическите партии и Изборния кодекс са:

– отчета за изпълнението на държавния бюджет на Република България;

– бюджетните разходи на Българската народна банка и тяхното управление;

– отчета за изпълнението на бюджета на държавното обществено осигуряване;

– отчета за изпълнението на бюджета на НЗОК;

– финансовата дейност и управлението на предоставеното имущество на политическите партии;

– на предизборните кампании за парламентарните избори на 11 юли и на 14

Дискусиите са закрити за тази страница