538 седмокласници се борят за място в Американския колеж

538 седмокласници ще се борят за място в Американския колеж в София на изпит днес.

От 294-те момичета и 244-те момчета ще бъдат приети 180 ученици – според резултата, независимо от техния пол. Те са с 20 повече от миналата година.

Изпитът се състои от пет части – есе, две математически части, логическа част и четене с разбиране. Тестът носи 80% от крайната оценка, а съчинението, темата за което не е свързана с материала от училище – останалите 20%. Кандидатите разполагат с 30 минути за съчинението.

Четирите раздела на теста могат да включват математически, езикови и логически задачи. Времето за работа върху всеки от тях е 25 минути. Форматът на въпросите може да изисква от кандидата или да впише отговора сам, или да го избере от няколко изброени варианта. Отговорите се нанасят в отделен формуляр.

Основните критерии при оценяването са обединени в две групи: реторични способности (умения за формулиране на теза и за създаване на цялостен текст, оригиналност на подхода към поставената тема) и езикова култура (правопис, пунктуация, стил). Всеки компонент се оценява по точкова система, като максималният брой точки, който може да даде всеки проверител, е 20. Съчиненията се преглеждат от двама проверители и крайният резултат е сборът от техните оценки. При разлика от четири или повече точки, работата се проверява от арбитър.

Таксата за 2018/2019 г. е 6350 евро – с 200 повече от тази година Предлагат се три пълни стипендии и финансова помощ – семействата, които не могат да си позволят да платят сумата, кандидатстват за намаляването ѝ, което може да варира от 5 до 95%.

В Колежа могат да кандидатстват само ученици в седми клас с успех най-малко 5.00 от първия учебен срок. Те плащат такса за полагането на изпита в размер на 60 лева.

Дискусиите са закрити за тази страница