Швеция получи рекордна по мащаб помощ от ЕС срещу пожарите

Над 360 огнеборци, 7 самолета, 6 хеликоптера и 67 сухопътни машини са мобилизирани през последните три седмици чрез Европейския механизъм за гражданска защита за борба с безпрецедентните горски пожари в Швеция.

Това е най-мащабната операция за борба с пожарите на Европейския механизъм за последното десетилетие. До момента са регистрирани 815 летателни часа и 8 822 изливания на вода от въздуха.

Европейският съюз координира колективната помощ за Швеция, предоставена от Италия, Франция, Германия, Литва, Дания, Португалия и Полша. Австрия, Чехия и Турция също предложиха подкрепления. 37 спътникови карти на засегнатите от пожарите райони бяха изработени от програмата „Коперник“ на ЕС.

Всяка година в Европа избухват опустошителни горски пожари, които унищожават хиляди хектари гори. И макар южноевропейските държави да са изложени на по-голям риск, нито една европейска държава не е застрахована срещу тях. (актуализирано на 10.8.2017 г.)

Когато горски пожар достигне такива мащаби, че държавата, в която е избухнал, не е в състояние да го потуши със собствени сили, може да бъде задействан Механизмът за гражданска защита на Европейския съюз, с помощта на който да бъдe осигурена координирана реакция.

Съвместна и координирана реакция

Когато възможностите на дадена държава да се справи с разразили се горски пожари не са достатъчни, другите държави от ЕС често проявяват солидарност, като изпращат помощ под формата на самолети, изливащи вода, хеликоптери, противопожарно оборудване и огнеборци. На европейско равнище съществува структуриран начин за оказване на тази подкрепа. Координационният център за реагиране при извънредни ситуации (ERCC) е основното звено за спешно реагиране на Европейската комисия. Той координира общоевропейската помощ чрез Механизма за гражданска защита на Европейския съюз и гарантира, че всички участващи държави в механизма биват информирани бързо за нуждите на засегнатата държава по време на кризисна ситуация. Решението да бъде задействан Механизмът за гражданска защита не се взема от Комисията, а трябва да бъде взето от националните органи на засегнатата държава.

Механизмът за гражданска защита на ЕС също така улеснява и съфинансира транспортирането на помощта до засегнатия район.

Готовност за сезона на горските пожари

Координационният център за реагиране при извънредни ситуации следи активно рисковете от горски пожари в цяла Европа и тяхната поява и осигурява връзка между органите за гражданска защита в Европа.

Той прави това чрез:

услуги и инструменти за наблюдение на национално равнище като Европейската информационна система за горски пожари, която предоставя обзор на данните, събирани от държавите членки посредством националните програми за горските пожари;

– организиране на редовни срещи с всички държави, участващи в Механизма за гражданска защита на ЕС, преди сезона на горските пожари с цел обмен на информация за степента на готовност;

– през лятото ERCC организира седмични видеоконференции с държавите, които са изложени на голям риск от горски пожари: Хърватия, Франция, Гърция, Италия, Португалия и Испания;

– освен това всяко лято експерти от държавите, участващи в Механизма за гражданска защита на ЕС, биват командировани в ERCC. Те не само допринасят за работата на ERCC като цяло, но също така поддържат редовни контакти с националните органи по гражданска защита, което е важно в случай на задействане на Механизма за гражданска защита на ЕС.

Борба с горските пожари

Европейският механизъм за гражданска защита бива задействан често (като предварително предупреждение или вследствие на подадено искане за помощ) в резултат на горски пожари в Европа и извън нейните граници. През сезона на горските пожари през 2012 г. бяха подадени 9 искания за помощ и едно предварително предупреждение: България, Черна гора, Албания, Словения, Босна и Херцеговина, Гърция и Португалия поискаха въздушна подкрепа, а Испания отправи предварително предупреждение. През 2013 г. механизмът бе задействан в отговор на искания за помощ за горски пожари в Босна и Херцеговина и Португалия. През 2014 г. механизмът за гражданска защита на ЕС беше задействан в резултат на искания за помощ от Швеция и Гърция и отправено предварително предупреждение от Норвегия. През 2015 г. и 2016 г. Гърция, Кипър, Франция и Португалия задействаха механизма в контекста на горските пожари. Летният сезон на 2017 г. беше белязан с изключително висока активност по отношение на горските пожари. От 8 август 2017 г. насам механизмът бе задействан от Португалия, Черна гора, Франция, Албания и два пъти от Италия.

Сателитното картографиране в рамките на услугата за управление на извънредни ситуации по програма „Коперник“ на ЕС също беше задействано няколко пъти в отговор на извънредни ситуации, свързани с горски пожари.

За Механизма за гражданска защита на ЕС

Механизмът за гражданска защита на ЕС улеснява сътрудничеството за реакция при бедствия между 34 европейски държави (28-те държави — членки на ЕС, бивша югославска република Македония, Исландия, Лихтенщайн и Норвегия). Участващите държави обединяват ресурсите, които могат да бъдат предоставени на засегнатите от бедствия държави по целия свят. Комисията не изпраща самолети или самото оборудване, а координира ответните мерки, предприети от участващите държави в механизма.

От създаването си през 2001 г. Механизмът за гражданска защита на ЕС е проследил над 400 бедствия и е получил почти 300 искания за помощ. Той беше задействан при някои от най- опустошителните бедствия, пред които светът е бил изправен, сред които наводненията в Сърбия и Босна и Херцеговина (2014 г.), епидемията от ебола в Западна Африка (2014 г.), конфликта в Украйна (2014 г.), земетресението в Непал (2015 г.), конфликта в Ирак (2016 г.) и урагана Матю в Хаити (2016 г.).

Законодателството относно Механизма за гражданска защита на ЕС беше преразгледано през 2013 г., за да бъдат включени значителни нововъведения. Едно такова нововъведение е създаването на капацитета на ЕС за спешно реагиране (EERC), който се състои в доброволното обединяване на средства за реагиране, предварително заделени от участващите държави. Доброволното обединяване на средства, което започна през октомври 2014 г., увеличава предсказуемостта и надеждността на ответните мерки на Механизма за гражданска защита на ЕС при бедствия и улеснява по-доброто планиране и координиране на операциите за реагиране.

Предотвратяване на горски пожари

Основната отговорност за предотвратяване и реакция се носи от държавата, в която настъпва бедствието. Основната роля на Комисията е да координира бързи и ефикасни ответни мерки чрез Механизма за гражданска защита на ЕС, когато той бъде задействан. Освен това Комисията работи с националните органи за гражданска защита, за да поддържа, допълва и координира усилията им за предотвратяване на горските пожари и готовността за тях, както и за планиране на управлението на риска.

Това се постига по следните начини:

чрез подкрепа за участващите държави чрез финансиране на проекти за предотвратяване и готовност;

– при поискване могат да бъдат изпратени експерти, които да оценят рисковете, да предоставят съвети и да подпомогнат местните или националните органи;

– Комисията организира годишни срещи с държавите членки, за да обсъди предизвикателствата, свързани със сезона на горските пожари в Европа и да прецени как най-добре може да помогне на участващите държави в техните усилия за предотвратяване и реагиране;

– Комисията извлича поуки и определя добри практики от своите дейности за предотвратяване и готовност.

Примери за проекти

През януари 2017 г. стартира две-годишен проект за готовност в областта на горските пожари: „Стандартизиране на обучението за борба с горските пожари в региона на Средиземно море“ . Този проект е финансиран от Европейската комисия с 325 732 евро. Escola Nacional de Bombeiros в Португалия е един от партньорите. В миналото Португалия взе участие в други подобни проекти, например в испано-португалската метеорологична информационна система за трансгранични операции при горски пожари (SPITFIRE), стартирана през 2014 г. Подкрепен от ЕС с почти 500 000 евро, този проект имаше за цел да подобри обмена на информация относно метеорологията и риска от пожари в граничния район между Португалия и Испания.

С Решение 1313/2013/ЕС за първи път бяха въведени задължения за държавите членки в областта на предотвратяването на бедствия. На държавите членки беше възложено да разработят оценки на риска и да обменят обобщени резултати, както и да изготвят и споделят оценката на тяхната способност за управление на риска.

 

Дискусиите са закрити за тази страница