Финансови инспектори ще проверяват цената на билетчето в София

Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ) ще разшири обхвата на вече започналата проверка за финансовото състояние на „Столичен автотранспорт“ ЕАД. Освен договора за доставка на газ, проверката ще обхване и начина на ценообразуване на превозните документи, финансовите отчети на дружеството и възлагането и изпълнението на обществените поръчки. Целта е да се установи реалното състояние на дружеството, паричните потоци и начина на разходване на средствата, съобщиха от финансовото министерство. 

Проверката е във връзка с постъпило искане от Столична община за увеличаване на субсидията на дружеството от държавния бюджет, без да е придружено с оценка и анализ на ценовата политика на общината по отношение на превозните документи и без да е направен преглед и изменения на правилата, при които се възлагат и компенсират обществените пътнически превози.     

Дори част от разходите да се увеличават в резултат на влиянието на фактори, които са външни и независещи от дейността на Столична община и общинските транспортни оператори – цените на горивата и ел. енергията, повишаване на минималната работна заплата, друга част от представените разходи бележат значителен ръст спрямо 2019 г. и биха могли да се оптимизират. Такива са например „други разходи“ – с ръст от 55%, охрана и други, за които следва да се направи оценка.

Съобщението на министерството за разширената проверка идва след като председателят на СОС Георги Георгиев се оплака, че кабинетът е поискал София да вдигне цената на билетите. Лена Бориславова поискала в писмо оптимизации и реформа и им препратила писмо от МФ с искане за повишаване на цената на билетчето. Не това е нивото, на което трябва да се говори между кабинет и община, коментира още Георгиев и отново призова в актуализацията да се предвидят допълнителни пари за София. 

Предложението за увеличение на средствата за субсидии за Столична община надхвърля многократно средствата, които са предвидени за останалата част от страната както за вътрешноградски, така и за междуселищни пътнически превози. От министерството подчертават, че всички транспортни оператори на територията на страната предоставят обществената услуга при същите условия, при които работи и столичният транспорт, като за същите не са предвидени допълнителни средства. В тази връзка следва да се търси равнопоставеност между всички общини. 

Припомняме, че в актуализацията на бюджета са предвидени допълнителни 20 млн. лв. субсидия за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за пътуване, предвидени в нормативните актове за определени категории пътници, за пътувания с вътрешноградския транспорт и междуселищния автомобилен транспорт.

Политиката на МФ е насочена към засилване на контрола и елиминиране на неправомерно и неефективно разходване на публични ресурси, което в ситуацията с градския транспорт в София – изисква да се направят съответните проверки на договори и обществени поръчки и анализ на разходите.

Дискусиите са закрити за тази страница