ТУ-София с обновени и модернизирани блокове по европрограма

В Технически университет-София бе проведена официална церемония по финализирането на проект за подобряване качеството на образователната среда в ТУ-София за водещите приоритетни професионални направления 5.3 „Комуникационна и компютърна техника“ и 5.13 „Общо инженерство“ чрез цялостно обновяване на Блок 3 и Блок 1.

Проектът е осъществен по Договор № BG16RFOP001-3.003-0012-C01 с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, процедура № BG16RFP001-3.003 „Подкрепа на висшите училища в България“. Общата стойност на проекта е в размер на 3 500 000 лева, от които 2 975 000 лева европейско и 525 000 лева национално съфинансиране.

Проектът включва подобряване на качеството на образователната среда, като в експлоатация са въведени високотехнологични средства за обучение: компютъризирани работни места, свързани с високоскоростни комуникационни мрежи за достъп до учебни материали и цифрови съоръжения, иновативни устройства и системи за презентация на технологии в реално време, съвременни мултимедийни комуникации и роботизирани комплекси.

Цялостно са ремонтирани и обзаведени 9 учебни зали, 2 аули в блок 3 и 4 аули в блок 1. Постигнато е високо качество на микроклимата и намаляване на разходите за енергия, чрез изпълнение на комплексни енергоспестяващи мерки в двете сгради.

На церемонията присъстваха г-н Ивайло Алексиев, Изпълнителен директор на Агенцията за устойчиво енергийно развитие, ректорът на ТУ- София, член-кореспондент проф. дтн Георги Михов, ръководителят на проекта, проф. д-р инж. Никола Калоянов, зам. ректори, декани, преподаватели и студенти на университета. В своята реч ректорът, член-кореспондент проф. дтн Георги Михов благодари на екипа, реализирал проекта и изтъкна огромното му значение за модернизиране на инфраструктурата и подобряване на учебния процес в университета. Ръководителят на проекта, проф. д-р инж. Никола Калоянов подчерта, че проектът е станал възможен благодарение на европейското и национално финансиране и на всеотдайния труд на екипа на проекта.

Дискусиите са закрити за тази страница