С 5 млн. лв. повече от такси очаква МОСВ през 2018 г.

Министерство на околната среда и водите планира увеличение на приходите си от такси с над 5 млн. лв. Това заяви Нено Димов – министърът на околната среда и водите, при обсъждането на законопроекта за бюджета за 2018 г., който беше приет от парламентарната комисия по околна среда днес, цитира news.bg 

Очаква се основното увеличение да дойде от такси по Закона за водите, а приходите се трансферират на Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) за финансиране на екологични проекти.

Проекта на бюджет 2018 предвижда МОСВ да има приходи от 56,3 млн. лв. Сумата се събира основно от приходи от държавни такси, глоби, санкции и концесии. Съпоставено с това, предвидените разходи на ведомството са 49,8 млн. лв. Разходите са с 3,8 млн. лв. повече спрямо 2017 г.

От тези близо 4 млн. лв. 2,3 млн. лв. са за персонал, а 0,4 млн. лв. – за издръжка. Предвидена е и сума за закриване и рекултивация на съществуващи сметища в областите Монтана и Габрово. Отделените за това пари възлизат на 1,1 млн. лв. като капиталови разходи.

Основните посоки през предстоящата година в работата на администрацията са управление и контрол на водните ресурси и отпадъците, намаляване на вредните емисии в атмосферния въздух, съхраняване на екосистеми и местообитания, както и мониторинг на околната среда.

Дискусиите са закрити за тази страница