Съдът отхвърли жалбата на стопаните от Болярово на първа инстанция

Административният съд в Сливен отхвърли на първа инстанция жалбата на собственика на фермата в Болярово като неоснователна. Това стана с решение №156 от 7 август 2019 г. Делото беше образувано по жалба на Христо Христов срещу заповед на директора на ОДБХ-Ямбол.

Представители на Христов във фермата са Ана Петрова и Тодор Христов. ОДБХ-Ямбол издаде заповед за заличаване регистрацията на животновъдния обект и обезсилване удостоверението за регистрация заради извършени груби нарушения на изискванията на Закона за ветеринарномедицинската дейност (чл. 132, ал. 1, т. 18) от страна на неговия собственик/ползвател. Мерките бяха наложени, след като стопаните в Болярово възпрепятстваха достъпа до фермата от контролните органи на БАБХ в условия на изострена епизоотична обстановка миналата година. По този начин Ана Петрова и Тодор Христов попречиха на изпълнението на ветеринарномедицинските мерки за профилактика, ограничаване и ликвидиране на болестта при обявено вторично огнище на Чума по дребните преживни животни. По смисъла на закона тези действия са грубо нарушение, тъй като поставят в риск живота и здравето както на животните, така и на хората, и водят до икономически загуби.

Въпреки че Чумата по дребните преживни животни у нас беше овладяна, България продължава да има статут на страна, инфектирана с болестта, заради действията на стопаните в Болярово и отказа им огнището на заразата в града да бъде унищожено. По тази причина България не може да влезе в процедура, която трае 6 месеца, за обявяването й на страна, свободна от Чума по дребните преживни животни, съответно и да се освободят търговските отношения. Решението на Административния съд в Сливен може да бъде обжалвано в 14-дневен срок пред Върховния административен съд.

Дискусиите са закрити за тази страница