Съветът прие нов подход за договарянето и сключването на търговски споразумения на ЕС

Съветът по външни работи в частта си Търговия прие заключения относно
договарянето и сключването на търговски споразумения на ЕС. В заключенията се
излагат основните принципи, на които ще се базира подходът на Съвета при
воденето на търговски преговори в бъдеще.
Този подход е изготвен най-вече в отговор на Становището на Съда на ЕС относно
разпределението на компетенциите между Съюза и неговите държави
членки за сключването на ССТ между ЕС и Сингапур. В решението си Съдът
постанови, че само разпоредбите, отнасящи се до непреките чуждестранни
инвестиции и режима за уреждане на спорове между инвеститори и държави,
попадат в обхвата на „споделената компетентност“.
Подходът отразява също речта на председателя Юнкер от 2017 г. за състоянието
на Съюза и съобщението на Комисията „Балансирана и прогресивна търговска
политика с цел извличане на ползите от глобализацията“, където се изтъква нуждата
да се гарантира легитимността и всеобхватността на процесите на договаряне и
приемане в търговската политика, независимо дали окончателното решение за
приемане се взема само на равнище ЕС или и на равнище държави членки.
В заключенията Съветът взема под внимание намерението на Комисията да отправи
препоръка за разделяне в отделни споразумения на разпоредбите, свързани с
инвестициите, които ще изискват одобрение от ЕС и всички негови държави членки,
и другите търговски разпоредби, които попадат в обхвата на изключителната
компетентност на ЕС. В текста се посочва и как Съветът възнамерява да подходи
по този въпрос в бъдеще, включително в конкретния случай със споразуменията с
Австралия, Нова Зеландия и Япония.
Акцент се поставя също върху ролята на Съвета в преговорите, и по-специално
участието му на всички етапи от преговорния процес, като се посочва колко важно е
да се работи за постигането на консенсусни решения във възможно най-голяма

степен, за да се гарантира, че при търговските споразумения интересите и
опасенията на всички държави членки са взети адекватно предвид.
В заключенията си Съветът изтъква, че е важно всички заинтересовани страни,
включително националните парламенти и гражданското общество, да бъдат
информирани за напредъка и съдържанието на договаряните търговски
споразумения.
„Днес проведохме политическо обсъждане по тези три споразумения и се надявам да
успеем да потвърдим твърде амбициозния график за тяхното подписване“, заяви
министър Емил Караниколов. Министерство на търговията и индустрия на Сингапур,
от своя страна приветства силната подкрепа на икономическия министър за усилията
и съвместната работа по Споразумението за свободна търговия между ЕС и Сингапур
(EUSFTA).

Дискусиите са закрити за тази страница