Статистика: Хората в градовете живеят с 3 г. повече

Средната продължителност на живота у нас продължава да расте. Това показват данните в отчета за 2017 г. за изпълнение на актуализираната Национална стратегия за демографско развитие на населението в България (2012-2030 г.), която беше приета от правителството.

За периода 2015 – 2017 г. тя е изчислена не 74.8 години и спрямо предходния период (2014 – 2016 г.) се увеличава с 0.1 години. Средната продължителност на живота при мъжете е 71.3 години, докато при жените е със 7 години по-висока – 78.4 години. За жителите в градовете тя е 75.6 години, а за населението в селата – 72.8 години.

По данни на НСИ към 31 декември 2017 г. населението на България е 7 050 034 души, което представлява 1.4% от населението на Европейския съюз. В сравнение с 2016 г. населението на страната намалява с 51 825 души, или с 0.7%.

През 2017 г. в страната са регистрирани 64 359 родени деца, като от тях 63 955 (99.4%) са живородени. В сравнение с предходната година броят на живородените намалява с 1 029 деца, или с 1.6%.

Средната възраст на жените при раждане на първо дете се увеличава от 27 години през 2016 г. на 27.1 години през 2017 година. През миналата година средният брой живородени деца от една жена е бил 1.56. За сравнение през 2001 г. той е бил 1.24, а през 2016 г.  – 1.54.

Данните показват, че детската смъртност намалява. През 2017 г. в страната са починали 408 деца на възраст до една година – най-ниската регистрирана в страната стойност.

Най-значимата демографска тенденция в развитието на населението е процесът на застаряване. В края на 2017 г. българите на 65 и повече навършени години са 1 481 908, или 21.0% от населението на страната. В сравнение с 2016 г. делът на населението в тази възрастова група нараства с 0.3 процентни пункта, а спрямо 2001 г. – с 4.1 процентни пункта.

По отношение на стандарта и качеството на живот на населението се наблюдават позитивни промени, пише още в документа. През 2017 г. годишният общ доход средно на лице от домакинство е 5 586 лв. и нараства с 8.1% спрямо 2016 година. За периода 2008 – 2017 г. общият доход средно на лице от домакинство се увеличава близо 1.6 пъти.

Дискусиите са закрити за тази страница