Свързват българския Търговски регистър с останалите регистри в ЕС

Търговският регистър ще бъде свързан с регистрите на държавите-членки на ЕС след приключване на проекта „Надграждане на Търговския регистър за интеграция с платформата за обмен на данни между Търговските регистри в ЕС, вграждане на регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, интеграция с имотния регистър, единна входна точка и прехвърляне на централния регистър на особените залози”. Той беше представен днес пред медиите от зам.-министър Десислава Ахладова и изпълнителния директор на Агенция по вписванията Зорница Даскалова. 

АВ е бенефициент по проекта, който се осъществява по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Приоритетни проекти в изпълнение на пътната карта за изпълнение на Стратегията за развитие на електронното управление в Република България за периода 2016-2020 г.“ с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от ЕС чрез Европейския социален фонд.

Свързаността на Търговския регистър с регистрите на държавите-членки ще бъде осъществена чрез платформа. Ще бъде улеснен достъпът на гражданите и бизнеса относно дружествата и по-конкретно – относно започването или прекратяването на производства по ликвидация, несъстоятелност и заличаване на дружества от регистрите.

Една от целите на проекта е надграждане на Търговския регистър за регистрация на юридическите лица с нестопанска цел. Ще бъдат реализирани 18 нови електронни услуги на Агенцията, свързани с регистрацията/промяна на обстоятелствата/обявяване на актове на юридическите лица с нестопанска цел.

С изграждането на електронен Централен регистър за особените залози (ЦРОЗ) и преминаването му към АВ ще има нови електронни услуги за потребителите, данните ще бъдат публично достъпни, като съществуващите до момента ще бъдат мигрирани към новоизградения ЦРОЗ.

По проекта са предвидени интеграции към Имотния регистър и значителен брой други системи за изпълнение на основните принципи на Закона за електронното управление.

Дискусиите са закрити за тази страница