Признаване на дипломи

С цел преодоляване на множеството различия в квалификационните стандарти на отделните Европейски страни, Европейската Комисия предоставя няколко инструмента, целящи да осигурят повече прозрачност и яснота при признаване на дипломи и квалификация. Правното регулиране на подсектор “Взаимно признаване на дипломи и професионални квалификации” се разпределя в две основни групи. Първата от тях засяга мерките за изграждане и въвеждане на обща система за признаване на дипломи и други документи за придобита квалификация или успешно завършен цикъл на обучение за придобиването на право за упражняване на регулирана професия – или това са т.нар. „общосистемни директиви“. Втората група включва правни актове, отнасящи се до няколко конкретни направления на професионална дейност от областта на регулираните професии – или „секторни директиви“.

Европейската мрежа NARIC обхваща Национални центрове за информация при признаване на академично образование във всички страни, членки на ЕС. Системата Europass също осигурява яснота при разглеждане и признаване на професионалната квалификация в различните части на Европа.

Всеки гражданин, завършил висше образование в акредитирано българско висше, има право да получи признаване на дипломата си, както с цел да продължи образованието си, така и в случай, че желае да упражнява професията си. Условията за признаване са специфични за всяка отделна страна.

National Academic Recognition Information Centre (UK NARIC) е компетентната институция, която издава „удостоверение за сравнимост“ (comparison statements) на полученото образование. В удостоверението се посочва как получената академичн степен или професионална квалификация се съотнася към дипломите, издавани в страната. Във Великобритания професионални съюзи, асоциации или организации също могат да бъдат компетентните органи за признаването на т.нарч. регулирани професии. Точно по тази причина, службата предлага консултации и практически решения за развитие в сферата на международното обучение.

За да отворите съдържанието е нужно да влезете в профила си!
Ако нямате, влезте тук или да се регистрирате тук на сайта.
Помогна ли Ви тази статия?
  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1
0/5 - 0 гласовете

Коментари

   Вашият коментар