Предлагат отлагане с 6 м на закона за малките бензиностанции

Министерството на икономиката внася утре, на заседание на правителството предложение промените в Закон за горивата да бъдат отложени с шест месеца. Новината съобщи ресорният министър Емил Караниколов. Той подчерта, че наредбата за прилагане на закона е готова. Към нея нямало забележки. Всички забележки били по закона. Министърът смята, че е необходимо още време, за да се намерят правилните решения и да има един работещ закон за горивата.

От Асоциацията на индустриалния капитал (АИКБ) в свое писмо до министъра на икономиката Емил Караниколов, изразиха отрицателното си становище о проекта на Наредба за реда и условията за водене на регистър на лицата, осъществяващи икономически дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход.

От работодателската организация констатират противоречия с Конституцията на Република България по отношение на свободната стопанска инициатива, създаването и гарантирането на еднакви правни условия за стопанска дейност, предотвратяването на злоупотребата с монополизма, нелоялната конкуренция, защитата на потребителите, инвестициите и стопанската дейност. От АИКБ се установяват още, че в доклада на междуведомствената работна група, създадена със заповед на министъра на икономиката (за изготвяне на проекта на наредбата) е записано, че с нея не се въвеждат текстове от европейско законодателство, но е спестено е обаче обстоятелството, че с този проект се нарушават няколко норми на общностни актове.

Според работодателската организация основен порок на проекта е, че за множество от разписаните норми липсва законова делегация.

Дискусиите са закрити за тази страница