Правителството се разпореди с имоти

Министерският съвет променя статута на имота в който се помещава Професионална гимназия „Никола Йонков Вапцаров“ – гр. Белица, от публична в частна държавна собственост и го прехвърля на община Белица. Теренът с площ 15 799 кв. м и сградите в него се намират на ул. „Димо Хаджидимов“ в града.

Промяната дава възможност за пълноценно управление на имота, тъй като училището се финансира от общинския бюджет.

Друг имот – публична държавна собственост се обявява за частна държавна собственост и се прехвърля в собственост на община Генерал Тошево. Имотът се намира в град Генерал Тошево и представлява терен с площ от 6 487 кв. м с две сгради в него. Той ще бъде използван за изграждане на гаражи и навес за съхранение на моторните превозни средства, собственост на общината. Досега той е бил управляван от Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“, но е с отпаднала за нея необходимост.

Също поради отпаднала необходимост от Агенция „Пътна инфраструктура“ се отнема правото на управление върху намиращ се на ул. „Георги Сава Раковски“ № 5 в град Враца имот – публична държавна собственост. Имотът, разположен на първия етаж в триетажна административна сграда № 1, е със застроена площ от 43,83 кв.м, заедно със съответните идеални части от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж върху терена.

Имотът се предоставя безвъзмездно за управление на Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Предвижда се в последствие той да бъде предоставен за управление на Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“, за нуждите на Териториалното звено на ГРАО в град Враца.

Съгласно друго правителствено решение имот – частна държавна собственост в гр. Луковит е обявен за публична държавна собственост. Имотът се намира на ул. „Милин камък“ № 2 и представлява терен с площ 1541 кв. м заедно с намиращите се в него три едноетажни сгради и част от пететажна сграда. Към момента е предоставен за управление на различни ведомства за изпълнение на функциите им. По тази причина и съгласно Закона за държавната собственост са налице предпоставки за обявяването му за публична държавна собственост.

Националната здравноосигурителна каса получава за управление тринадесет помещения в Центъра по хигиена в град София, които досега са били в управление на Министерството на здравеопазването. Предоставят се на НЗОК с оглед създаването на нова структура към нея, която да поеме изпълняваната до момента дейност от закрития Център „Фонд за лечение на деца“. В помещенията ще бъдат настанени новите структурни звена на централното управление на НЗОК, което ще бъде мярка за подобряване на ефективността, организацията и качеството на работа и оптимизиране процеса на обслужване.

Дискусиите са закрити за тази страница