Права за пенсиониране на българските граждани със стаж в ЕС

Като член на ЕС България прилага Регламент 1408/71 г., който уреждащ принципите и средствата за координация в областта на социалната сигурност. Този регламент гарантира на правоимащите лица (работещи, учещи, безработни, неработещи или пенсионери) правото им на обезщетения при всички социални рискове: болест, майчинство, здравно осигуряване, инвалидност, старост, безработица и смърт. От 2010г се прилагат нови регламенти за координация на системите за социална сигурност и целят да се елиминират онези противоречия, които възникват от прилагане на отделни елементи от специфичните национални законодателства. Регламент (ЕО) № 883/2004 урежда материалните разпоредби в сферата на координиране на системите, а Регламент (ЕО) № 987/2009 съдържа процедурни правила за прилагането му.

За да отворите съдържанието е нужно да влезете в профила си!
Ако нямате, влезте тук или да се регистрирате тук на сайта.

Коментари

Вашият коментар