По наша инициатива: Създават балкански консултативен съвет на енергийните регулатори

На официална церемония утре в Солун представители на енергийните и водни регулатори на България, Гърция Сърбия, Македония и Черна гора ще подпишат Споразумение за учредяване на постоянно действащ Консултативен форум на националните регулаторни органи на държавите от Балканския регион. Подписването на Споразумението ще стане в рамките на организираната среща на националните регулатори, на която ще бъдат дискутирани институционални и организационни аспекти на новосъздаваната организация, както и актуални регулаторни въпроси в областта на регионалните пазари на електроенергия и природен газ – нови междусистемни връзки, свързаност на пазарите, защита на потребителите и др. Българският регулатор ще бъде представен на срещата от членовете на КЕВР Александър Йорданов и Евгения Харитонова и от експерти от дирекции „Електроенергетика“ и „Природен газ“.

Инициативата за създаването на Форума беше издигната от българския енергиен и воден регулатор на проведената Регионална среща на балканските енергийни регулатори във Велико Търново на 1 и 2 март т.г. Участниците в срещата изразиха подкрепата си за българското предложение и заявиха общите си очаквания, че създаването на Консултативния форум ще стимулира ползотворния многостранен диалог и ще подпомогне структурирането на важните проблеми от общ интерес и изработването на съвместни решения и действия. 

В проекта на Споразумението сред основните цели на Балканския Консултативен Форум е засилването на сътрудничеството между държавите-членки за развитието на стабилна регулаторна и пазарна рамка, допринасяща за инвестиции в газовия, електроенергийния и водния сектор и за осигуряване на устойчиви, конкурентни и достъпни услуги за потребителите. Форумът ще предоставя рамка за провеждането на дискусии, обмяна на опит и изработване на общи позиции и препоръки по регулаторни въпроси. Членовете на новата организация ще координират и действията си за гарантиране на доставките в региона чрез оптимално използване на междусистемните връзки и диверсификация на енергийните източници, доставчици и преносни маршрути.

Важен акцент в бъдещата дейност на Форума ще бъдат усилията за страните за насърчаване на конкуренцията на енергийния пазар на регионално и европейско ниво и сближаване на позициите за установяване на хармонизирани, прозрачни и недискриминационни правила за интегриране на регионалния пазар.

В организационно отношение проектът на Споразумението предвижда създаването на Съвет на регулаторите с участието на висши представители на националните регулаторни органи-учредители. При възникване на конкретни въпроси за определен период ще бъдат формирани работни групи от експерти от националните регулаторни органи, които ще анализират и решават специфични въпроси и проблеми на енергийния и воден сектор. Консултативният Форум е отворен за членство и на други национални регулаторни органи от региона. Те могат да се присъединят към страните-учредители след одобрение от страна на Съвета на регулаторите.

Съветът на регулаторите ще провежда ежегодни срещи през есента, на които ще приема основната рамка за дискусиите за следващите две години по теми от приоритетно значение за участниците в Консултативния Форум. Годишната среща на Съвета ще бъде ръководена от националния регулатор, който е избран на ротационен принцип от страните-членки да председателства Форума през съответната година. Председателството ще определя дългосрочните цели на организацията и ще изготвя общ план по темите и основните въпроси, които ще бъдат разглеждани на ежегодната среща на Съвета на регулаторите. Страната, председателстваща Форума, ще бъде домакин на Годишната среща на Съвета.

На учредителната среща на организацията се очаква Комисията за енергийно и водно регулиране да бъде избрана да поеме Председателството през първата година на Консултативния форум на националните регулаторни органи на държавите от Балканския регион.

Дискусиите са закрити за тази страница