Помощ за заетост и подпомагане

Формата на получаване на помощ за заетост и подпомагане (Employment and Support Allowance – ESA) е въведена през октомври 2008г. в замяна на обезщетенията и помощите при неработоспособност и размера й се определя по два начина: съотносим към осигурителните вноски (contribution based – ESA-C) и съотносим към дохода (income-related – ESA-IR).

Осигуреното лице има право на обезщетение (ESA) при неработоспособност поради болест или увреждане за 4 или повече дни и ако няма право на законови болнични от работодателя си за този период. Това са работещите по договор (employed), самонаетите лица (self-employed), безработните (unemployed) и студенти, получавали подпомагане поради инвалидност.

Процесът на отпускане на обещетението се състои от два етапа:

Преценка на ситуацията въз основа на здравословното състояние с цел да се определи степента на трудоспособност (Work Capability Assessment – WCA). До голяма степен този етап пряко кореспондира с изплащането на обещетенията за безработни (Jobseeker’s Allowance – JSA) и тези, които се определят като трудоспособни, могат да кандидатстват за получаването именно на такъв вид обещетение.

Професионалната медицинска оценка е съобразен с переспективата за връщане на работа и/или евентуална продължителна нетрудоспособност. Въз основа на това, ищците с ограничена, временна нетрудоспособност се насочват към групата на трудоустроените (Work

За да отворите съдържанието е нужно да влезете в профила си!
Ако нямате, влезте тук или да се регистрирате тук на сайта.

Коментари

   Вашият коментар