Обезщетения и социално подпомагане

Заплащане

Подпомагане на работещите с ниски доходи (Tax Сredit)

Подпомагане при ниски доходи, наричано още данъчен кредит е вид държавно подпомагане на хората с ниски доходи. Условията и рамера на подпомагането зависят от семейното положение и дохода и се определят в две направления: подпомагане на работещитете с ниски доходи (Working Tax Credit) и на работещи ...
Виж още

Подпомагане на доходите (Income Support)

Подпомагането на доходите осигурява помощ в минимален размер на тези между16-годишна възраст и възрастта за право на държавен пенсионен кредит, които немогат да работят на пълен работен ден и чиито доходи, включително обезщетениятаза социална сигурност, както и състоянието им, са под определения социален минимум. ...
Виж още

Помощи за безработни (Jobseekers Allowance – JSA)

Право на помощи за безработни помощ имат безработните лица които пребивават постоянно в страната, работят по-малко от 16 часа седмично, навършили са 16 години и не са ученици или студенти редовно обучение и са регистрирани в бюрата по труда (Jobcentre Plus).Размерът на помоща се определя по два начина: на база на национално осигурителни вноски (Job Seekers' Allowance Contribution Based) или на база доход.Условието за изплащането на помощ на база осигурителни вноски е внасянето ...
Виж още

Обезщетения при трудови злополуки и професионални болести (Industrial Injuries Disablement Benefit)

Полага се в случай на увреждане в резултат от трудова злополука или професионална болест. Правото на обезщетение не зависи от размера на осигурителната вноска, която плаща лицето.Обезщетението е дължимо ако осигуреното лице е наето по трудов договор и извършваната от него трудова дейност е предизвикала съответното заболяване и последвала нетрудоспособност. За обезщетение може ...
Виж още

Обезщетение за жилищно настаняване (Housing Benefit)

На обезщетение за жилищно настаняване имат хората с ниски доходи, които без финансова помощ не са в състояние да заплащат наема си. В зависимост от дохода, обещетението може да покрива пълния размер на т.нарч. „приемлив наем“ ('eligible rent') или частично. Размера на „приемливия“ наем се определя ...
Виж още

Унивесален кредит (Universal Credit)

От октомври 2013г. Службата по труда и пенсиите (DWP) в едно с Британската данъчна и митническа администрация (HM Revenue & Customs - HMRC) и местните власти въвеждат нова форма на социално подпомагане – Унивесален кредит (Universal Credit). Целта на реформата е да опрости социалната системата и обедини изплащането на обезщетенията и подпомагането (социална помощ - Income Support, помощ за безработни на база доход – Income based Jobseeker’s Allowance, помощ за заетост и подпомагане на ...
Виж още