На първо четене: Намаляват административната тежест върху бизнеса и гражданите

Депутатите приеха промени в Данъчно-осигурителен процесуален кодекс (ДОПК) на първо четене, предвиждащи намаляване на административната тежест върху бизнеса и гражданите, информира ДАРИК. 
 
С предложените в законопроекта промени се прецизира разпоредбата на чл.87, ал.11 от ДОПК, като за целите на комплексното административно обслужване се посочва, че освен Националната агенция за приходите Агенция „Митници“ и общините също ще предоставят служебно по електронен път информация за наличие или липса на задължения.
 
По този начин лицата ще бъдат освободени от задължението да предоставят пред компетентните органи удостоверение за наличие или липса на задължения, издадени по тяхно искане от Националната агенция за приходите, Агенция „Митници“ и общините в изпълнение на задължения, предвидени в други нормативни актове.
 
В законопроекта се предлага още да отпадне задължението преди заличаване на едноличен търговец от търговския регистър да бъде уведомена Националната агенция за приходите, като това е мярка за намаляване на административната тежест.
 
Във връзка с това и с оглед въвеждането и на други мерки за намаляване на административната тежест за лицата с преходните и заключителните разпоредби на законопроекта са направени предложения за промени в Закона за акцизите и данъчните складове, Закона за корпоративното подоходно облагане, Закона за местните данъци и такси, Закона за данък върху добавената стойност и в други нормативни актове.

Дискусиите са закрити за тази страница