Манолова пита Фандъкова за четири частни къщи, построени на Витоша

Мая Манолова заедно със своите съмишленици Войслав Тодоров и Любомир Попйорданов изпратиха заявление за достъп до обществена информация до кмета на София Йорданка Фандъкова. Искането за достъп касае строителната документация и основанията за нейното издаване на четири къщи, изградени през последните години на територията на природен парк „Витоша“ в разрез със законодателството. В искането се посочва да се направи проверка за законността на строителството в парка и се поставят въпроси за предприетите действия да се запази целостта на природния парк от страна на Столична община.

Припомняме, че преди два дни сигнализирахме за четири частни къщи, изградени на територията на природен парк „Витоша“ след приемането на плана за управление на парка, а в един от случаите – след влизане в сила на Общия устройствен план на София. Това строителство противоречи на законовите изисквания, но въпреки това е позволено от Общината. Още по-притеснителното е, че в същото положение са още около 150 терена, урегулирани на територията на парка, които вероятно ще бъдат застроени по същата схема. За да бъдат защитени, трябват изменения на Подробните им устройствени планове (ПУП). През последните 12 години след влизане в сила на Общия устройстве план тези ПУП не са синхронизирани с ограниченията на Общия план, което се използва като възможност за застрояването им и изваждането на терени от обхвата на природния парк. Манолова, Тодоров и Попйорданов вече внесоха искане до главния архитект, районните кметове и Общинския съвет за изменение на тези планове, за да се съхрани целостта на парк „Витоша“.

Прилагаме по-долу текста на електронното заявление, както е е депозирано в системата на Столичната община:

 

Уважаема г-жо Фандъкова,

На основание чл. 4 от Закона за достъп до Обществена информация моля да ни предоставите информация за издадените строителни документи и основания за издаване на разрешения за строеж на: УПИ III кв. 36. м. с. Бистрица, р-н Панчарево УПИ V кв. 36. м. с. Бистрица, р-н Панчарево УПИ XI кв. 4. м. с. вилна зона „Бункера“, р-н Панчарево УПИ IV кв. 40 м. с. Владая и б.з. Владая, р-н Витоша   Моля да направите проверка за законността на издадените строителни книжа и да се произнесете за законността на строителството, извършено в съответните урегулирани поземлени имоти. Обръщаме внимание, че разрешенията за строеж и на четирите имота са издадени след приемането на плана за управление на Природен парк Витоша, а в случая с кв. 40 с. Владая и след влизане в сила на Общия устройствен план на Столична община, отреждащ териториите в зона за природни паркове (Рпп). Молим да отговорите на следните въпроси:

– Намирате ли извършеното строителство в горепосочените УПИ за отговарящо на законовите изисквания предвид разположението му в границите на Природен парк „Витоша“ и че съответните УПИ са част от зона за природни паркове (Рпп)?

-Какви действия ще предприемете за запазване целостта на Природен парк Витоша предвид наличието на десетки други урегулирани имоти, попадащи в обхвата на парка и отредени за природни паркове в Общия устройствен план?

–  Какви действия ще предприемете за търсене на отговорност от нарушителите, които са допуснали неправомерно застрояване в зоната на природен парк Витоша на територията на Столична община?   При наличие на лични данни в посочените документи моля същите да бъдат закрити.

Моля информацията да ми бъде предоставена в електронен вид на e- mail: voyslav.todorov@gmail.com,mm65@abv.bg и lubopopiordanov@gmail.com Адрес за кореспонденция: 1000, София, ул. Дякон Игнатий №4 ап. 7 С уважение, Войслав Георгиев Тодоров Мая Божидарова Манолова Любомир Попйорданов

Дискусиите са закрити за тази страница