Летище София с официално изявление след гафа с непроверените пътници

„Летище София“ ЕАД не осъществява функции на паспортно-визов контрол и не носи отговорност за пропуснати проверки на пътниците. Това съобщиха от пресцентъра на „Летище София“ ЕАД във връзка с разпространявана информация за дисциплинарни производства срещу служители на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията (МТИТС) и „Летище София“ ЕАД относно случая за допуснати без паспортна проверка пътници, пристигащи от Франция. В позицията на „Летище София“ ЕАД се посочва следното: „Заявяваме, че това категорично не отговаря на истината. Дисциплинарни наказания се образуват тогава, когато е налице допуснато нарушение. Поради различни тълкувания сме длъжни да направим разяснение за задълженията и функциите на служителите от системата на МТИТС, отговарящи за сигурността на летището: Условията и редът за постигане на сигурността в гражданското въздухоплаване се определят чрез мерки и процедури, подробно описани в Националната програма за сигурност в гражданското въздухоплаване, утвърдена от главния директор на ГД „Гражданска въздухоплавателна администрация“ след съгласуване със съпредседателите на Съвета за сигурност в гражданското въздухоплаване. Отговорните институции за прилагането на тези мерки са изчерпателно изброени в чл. 16к от Закона за гражданското въздухоплаване. Спрямо записаното в закона летищният оператор „Летище София“ ЕАД не осъществява функции, свързани с паспортно-визов контрол на пътниците, преминаващи през летището, както и не извършва проверка на сигурност на пристигащи пътници, съответно не е отговорен за допускането им на територията на Република България.“ 

Дискусиите са закрити за тази страница