Европрокурорите ще са отделно от прокуратурата, ще могат да слушат СРС-та

Европейските делегирани прокурори да бъдат обособени в самостоятелна организационна структура в прокуратурата, а административните функции на ръководител да се осъществяват от оправомощен от Европейската прокуратура европейски делегиран прокурор. Това предвижда проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт, който Министерството на правосъдието публикува днес за обществени консултации.

За добри условия на труд и работна среда с акт на Министерския съвет ще бъде предоставена на Висшия съдебен съвет подходяща сграда за дейността на европейските делегирани прокурори, където да бъдат обособени самостоятелни регистратура и деловодство, съобразно изискванията на Закона за защита на класифицираната информация и правилника за прилагането му. Необходимите средствата за осъществяване на дейността на европейските делегирани прокурори ще се осигуряват от бюджета на съдебната власт. Степента на разпоредител с бюджет на ръководителя на структурата на европейските делегирани прокурори ще бъде определена от пленума на Висшия съдебен съвет, пише в мотивите на законопроекта.

Със заключителните разпоредби на закона е предвидена промяна в Закона за специалните разузнавателни средства и в Наказателно-процесуалния кодекс, с които изрично се урежда правото на европейския прокурор и европейските делегирани прокурори да искат използване на специални разузнавателни средства и да използват събраните чрез тях данни и веществени доказателствени средства по дела от компетентност на Европейската прокуратура. Предвидени са промени и в Закона за защита на класифицираната информация.

Със същия законопроект се регламентира и процедурата за излъчване на национален представител за Евроюст. Предвидено е Пленумът на ВСС да извърши подбор на националния член на Евроюст, неговия заместник, както и помощник на националния член, а министърът на правосъдието да уведомява Евроюст и Европейската комисия за избора.

Дискусиите са закрити за тази страница