Държавата поема стопанисването на язовири

Парламентът реши да бъде създадено Държавно предприятие „Управление и стопанисване на язовири“. Това стана с приемането на второ четене на промени в Закона за водите. Новото предприятие ще е със статут на държавно по смисъла на Търговския закон.

То не е търговско дружество, не формира и не разпределя печалба, предвиждат приетите текстове. Основният му предмет на дейност ще е комплексно управление на язовири – публична и частна държавна собственост. В това число влизат и язовирите, чиято собственост общините са прехвърлили безвъзмездно на държавата.

Извън обхвата на дейността на новото предприятие са язовирите, стопанисвани от „Национална електрическа компания“, „Напоителни системи“, „Земинвест“, ВиК операторите с държавно или с държавно и общинско участие в капитала и тези, отдадени на концесия, за които в концесионния договор е предвидено извършването на основен ремонт и реконструкция от страна на концесионера.

Създаването на това предприятие ще облекчи в голяма степен местните власти при поддържане на язовирите или грижата на държавата по отношение на тези водни обекти, за които има затруднения по поддръжката на техническото им състояние и безопасната експлоатация, се посочва в мотивите за измененията.

 

Предвижда се и класификация за язовирите на „големи“ и „малки“, с което да се разпишат различни изисквания по отношение поддръжката им в изправно техническо състояние и осигуряване на безопасната им експлоатация.

Язовирите ще се класифицират и по тристепенна скала за потенциална опасност, което ще е в прерогативите на комисия, назначена от областните управители, за обследване на язовирните стени на територията на областта, реши парламентът.

С измененията се дава право на собствениците да заявят пред председателя на ДАМТН желанието си за ликвидиране и/или извеждане от експлоатация на язовирни стени и съоръжения към тях.

Дискусиите са закрити за тази страница