Годината започва слънчево

ЧЕСТИТАНОВАГОДИНА! Презпървияденот 2018 годинащебъдепредимнослънчевоивмногорайонитихо. Всутрешнитечасовенаотделниместавнизинитеикотловинитевидимосттащебъденамалена. Щесезатоплиощеимаксималнитетемпературищебъдатмежду 10°и 15°, вСофия–около 12°. Привечеротзападоблачността, отначалосреднаивисока, щезапочнедасеувеличава.

Атмосфернотоналяганееблизкодосреднотозамесецянуари (948 hPa), щесепонижава.

Надпланинитеднесщебъдепредимнослънчево. Щедухаумерендосиленвятъротзапад-югозапад. ВечертанадмасивитеотЗападнаБългариящесезаоблачи. Максималнататемпературанависочина 1200 метращебъдеоколо 8°, на 2000 метра–около 3°.

НадЧерномориетощебъдепредимнослънчевоипочтитихо. Всутрешнитечасовенаместащееснамаленавидимост. Максималнитетемпературищеса 10°-12°. Температуратанаморскатаводае 10°. Вълнениетонаморетощебъде 1-2 бала.

Дискусиите са закрити за тази страница