Възстановяваме по-лесно изгубена трудовата книжка

Изваждането на нова трудова книжка след загуба или унищожаване на старата вече ще става по-лесно. Работниците и служителите ще подават писмено заявление-декларация за издаване на нова трудова книжка в съответната дирекция “Инспекция по труда“. Тези промени в Наредбата за трудовата книжка и трудовия стаж, които са част от административната реформа на кабинета, бяха приети от правителството днес. Досега документът се издаваше въз основа на молба. Писменото заявление-декларация се подава, когато трудовата книжка е изгубена или унищожена. В него са посочва кой е изгубил документа (работникът/служителят или работодателят) и се посочват данни за работодателите, при които е работило лицето.

Отново на заседанието си днес правителството одобри промяна в постановлението, с което е създаден Съветът по децентрализация на държавното управление като консултативен орган към Министерския съвет. След направен анализ на резултатите от досегашното изпълнение на Стратегията за децентрализация е констатирана необходимост от оптимизиране на неговата работа и състав. Прецизирани са разпоредбите, отнасящи се до определяне на заместници в случаите, когато членовете на съвета по обективни причини не могат да участват в заседанията му. С цел разширяване на партньорството и сътрудничеството в областта на децентрализацията на държавното управление се създава възможност представители на министерства, други държавни органи и организации, областни управители и представители на местното самоуправление и местната администрация, извън определения постоянен състав на съвета, да участват в неговата работа според компетентността си.

За оптимизация на начина на функциониране на съвета се предвижда той да може да взема решения и неприсъствено. Организационното и техническо подпомагане на дейността на съвета е осигурено чрез промени във функциите на секретариата и определянето на секретар, отговорен за цялостната организация на работата.

Дискусиите са закрити за тази страница