ВАС потвърди забраната за дейност на „Юбер“ в България

Тричленен състав на ВАС отхвърли жалбите на „Юбер Б.В“ и „Разиер Опърейшънс Б.В.“ срещу решение № 540 от 30.06.2015 г. на Комисията за защита на конкуренцията, с което на двете компании е забранено да извършват дейност на територията на България. Върховните магистрати потвърждават и наложените им санкции. Решението по адм. дело № 11136 от 2015 г. може да се обжалва пред петчленен състав на ВАС.

Тричленният състав смята, че е неоснователно твърдението на жалбоподателите за нищожност на атакувания акт поради липса на компетентност на националния орган по конкуренция. ЗЗК е приложим към всички предприятия, извършващи дейност в България, ако изрично или мълчаливо предотвратяват, ограничават, нарушават или могат да предотвратят, ограничат или нарушат конкуренцията в страната.

„Обоснован е изводът на Комисията, че с описаното поведение на „Юбер Б.В.“ дружеството получава нелоялно конкурентно предимство и извлича икономически ползи в ущърб на субектите, които предоставят лицензиран таксиметров превоз. Правилно е прието, че степента на обществена опасност от това поведение на дружеството се увеличава в резултат на факта, че превозът срещу възнаграждение (лицензирания таксиметров превоз) е дейност от важен обществен интерес, което именно обуславя наличието на стриктна държавна регулация и специфични законови изисквания при осъществяването й“, се казва в решението на тричленния състав.

„Предвид това КЗК обосновано е счела, че начинът на предлагане на услугата Uber X оказва съществен негативен ефект върху конкуренцията, тъй като се касае за комплексно поведение на Юбер Б.В., изразено чрез различни по характер фактически и правни действия, чрез което, като краен резултат, услугата Uber X се предлага по нелоялен начин“, пише още в решението на ВАС

Дискусиите са закрити за тази страница