Брюксел натиска банките за ниски такси за преводи в чужбина

Българските гастарбайтери, които ежегодно изпращат десетки милиони евро на своите роднини в България, скоро ще го правят много по-евтино, тъй като банките няма да могат да взимат скъпи комисиони за преводите. Преводите няма да са безплатни, но и няма да има значение дали сумата се изпраща в рамките на държавата или на другия край на Евросъюза. А някои от операциите дори ще станат и безплатни. Това ще стане след като Европейската комисия внася предложение за намаляване на таксите за презгранични плащания в евро за целия ЕС. Съгласно действащите понастоящем правила, за предприятията и лицата, живеещи в еврозоната, няма разлика дали ще извършват операции в собствената си държава или в друга държава членка на еврозоната.

Днешното предложение има за цел да разшири това предимство и до гражданите и предприятията в държавите извън еврозоната. Което ще им позволи да се възползват напълно от предимствата на единния пазар, когато изпращат пари, теглят в брой или плащат в чужбина. Всички вътрешни презгранични плащания в ЕС, извършени в евро извън еврозоната, ще бъдат таксувани (с ниски или нулеви такси) като вътрешни плащания, извършвани в официалната местна валута. Освен това днес Комисията предлага да се засили прозрачността и конкуренцията в областта на услугите по обмен на валута, когато потребителите купуват стоки или услуги във валута, различна от националната им.

Заместник-председателят на Комисията Валдис Домбровскис, който отговаря за финансовата стабилност, финансовите услуги и съюза на капиталовите пазари, заяви: С днешното предложение ние осигуряваме на гражданите и предприятията в държавите извън еврозоната същите условия, от които се ползват тези в еврозоната при извършването на презгранични плащания в евро. Всички европейци ще могат да извършват презгранични парични преводи в евро при същата такса, каквато биха заплатили за вътрешна операция. Днешното предложение предвижда и изисквания за пълна прозрачност при конвертирането на валута, когато потребителите плащат с карта в държава, чиято валута е различна от тази в собствената им страна.

Потребителите и предприятията в еврозоната вече се ползват от много ниски такси за презгранични плащания в евро благодарение на Регламента относно презграничните плащания, въведен през 2001 г. Съгласно действащите понастоящем правила за предприятията и лицата, живеещи в еврозоната, няма разлика дали ще извършват операции в собствената си държава или в друга държава членка на еврозоната. Днешното предложение има за цел да разшири това предимство и до гражданите и предприятията в държавите извън еврозоната, когато пътуват или извършват плащания в чужбина, като по този начин постави край на високите разходи за презграничните операции в евро на територията на ЕС.

 

Предложението предвижда по-специално таксите, събирани за презгранични плащания в евро, да бъдат същите, каквито биха били за вътрешни плащания в местната валута. Това ще намали цените до няколко евро или дори цента. Например, презграничен банков превод в евро от България ще бъде таксуван като вътрешен банков превод в български лева. Това е важна промяна, тъй като таксите за обикновен банков превод могат да достигнат баснословни нива в някои държави членки извън еврозоната (до 24 евро за превод на 10 евро!). Съществуващите прекомерни такси са пречка пред единния пазар, тъй като възпрепятстват презграничните дейности на домакинствата (купуване на стоки и услуги в зона с различна валута), както и на предприятията, особено малките и средни предприятия. Това поражда съществени несъответствия между положението на живеещите в еврозоната, които се ползват от предимствата на единната валута, и тези извън еврозоната, които могат да осъществяват евтини операции само на територията на своята държава.

Днешното предложение ще осигури също така прозрачност на плащанията, осъществявани с различни валути в рамките на Съюза. Понастоящем потребителите обикновено не са осведомени за разходите по трансакция, която включва конвертиране на валута. Ето защо в предложението се изисква потребителите да бъдат подробно информирани за разходите за обмена на валута преди да извършат такова плащане (например с картата си в чужбина, независимо дали става дума за теглене на пари в брой от банкомат или плащане с карта на терминал в търговски обект, или онлайн плащане). Това означава, че те ще могат да сравнят разходите за различните варианти за обмяна и да направят добър избор. Неотдавнашни изследвания показват, че потребителите се оплакват от практиките на динамично конвертиране на валута, т.е. плащания в чужбина в националната им валута, и настояват за забраната им, след като са установили, че в мнозинството проучени случаи потребителите са на загуба. Липсата на нужната информация, която да им помогне да направят най-добрия избор, често води дотам, че потребителите биват подвеждани да изберат по-скъпия вариант за обмен на валута. Европейският банков орган ще бъде натоварен с изготвянето на необходимия регулаторен технически стандарт за въвеждане на тази подобрена прозрачност. Законодателното предложение ще бъде внесено за приемане в Европейския парламент и в Съвета.

Един от главните приоритети на комисията Юнкер е да се изгради по-широк и по-справедлив единен пазар, благодарение на който гражданите, услугите, стоките и капиталът да могат да се движат свободно в една икономическа зона, чийто годишен брутен вътрешен продукт възлиза на 15 трилиона евро. Единният пазар има за цел да се предостави на потребителите достъп до по-добри продукти и по-ниски цени благодарение на по-интензивна конкуренция. Европейската комисия предприе множество стъпки, за да предостави още възможности и по-добра защита на европейските потребители в областта на финансовите услуги: Директивата относно платежните сметки гарантира на всички живеещи в ЕС лица достъп до основна банкова сметка, Директивата за платежните услуги осигурява значително по-висока сигурност на плащанията, а предложеният от Комисията Регламент за общоевропейски пенсии по схема за лично пенсионно осигуряване ще предостави по-голям избор на гражданите, когато спестяват за пенсия. През март 2017 г.

Европейската комисия публикува план за действие, в който беше очертана стратегия за укрепване на единния пазар на ЕС за финансови услуги за потребителите. Сега Комисията изпълнява ангажимента си по първите две действия от този план за действие, като разглежда въпросите за прозрачността и таксите за презгранични операции: презграничните плащания са от съществено значение за интеграцията на икономиката на ЕС. Те играят важна роля за сближаването на гражданите и предприятията в целия Съюз. Ограниченията и прекомерните разходи по презграничните плащания са препятствие пред конкуренцията на единния пазар.

При подготовката на измененията на Регламент (ЕО) No 924/2009 Комисията проведе обществена консултация от юли до октомври 2017 г., за да събере становищата на заинтересованите лица за най-добрия път за постигане на целта за намаляване на разходите за презгранични плащания в ЕС. В отговорите си на въпросите от обществената консултация ползвателите на платежни услуги (крайни потребители или предприятия) единодушно посочиха високата цена, която плащат за презгранични операции, както и липсата на прозрачност относно таксите, които им се налагат.

Доставчиците на платежни услуги в голямата си част настояваха за диференциране между плащанията в евро, които се обработват директно (т.е. автоматично, без човешка намеса), и далеч по-неефективното и по-скъпо обработване на плащания в други валути.

 

Дискусиите са закрити за тази страница