Близо 50 000 души търсиха омбудсмана през 2019 г.

В институцията на омбудсмана постъпи жалба от г-н Н.М. Човекът е с ампутиран крак, без актуално експертно решение от ТЕЛК, без дом, доходи за съществуване и осигуровки. В рамките на правомощията на омбудсмана бяха предприети многобройни действия от експерти на институцията за осигуряване на необходимата подкрепа на гражданина. След отправени препоръки г-н М. първоначално бе настанен в Център за временно настаняване „Света София“, а впоследствие бе прехвърлен в социалната услуга в кв. Люлин. На гражданина е отпусната еднократна помощ от Дирекция „Социално подпомагане“ – Възраждане в максимален размер и му осигурена целева помощ за медицински изделия. Със съдействието на експерти на институцията на г-н М. са подготвени документи и той се яви за освидетелстване пред ТЕЛК. Определени са му 100 % трайно намалена работоспособност, без чужда помощ. Впоследствие г-н М. е настанен в Дома за пълнолетни лица с физически увреждания – Военноинвалиден дом „Елена и Никола Иванови” в гр. Банкя. Получава пенсия и има осигуровки. Това е само един от многобройните случаи, при които след намесата на омбудсмана, гражданин получи подкрепа от институциите. През 2019 г., общият брой на хората, потърсили съдействието на националния обществен посредник – в приемната в София и изнесените такива в страната, чрез писмени сигнали, консултации по телефона е 48 928. От тях 22 040 са на граждани, подписали се в колективните жалби. Най-много хора са се оплакали на омбудсмана за нарушени права във ВиК сектора – 10,54% от общия брой. Веднага след това са гражданите, сезирали омбудсмана за проблеми, свързани със социално осигуряване и обезщетения, в т.ч. и пенсии – близо 9%, следвани от жалби срещу енергийни дружества, частни съдебни изпълнители, банки, фирми за бързи кредити и др. През 2019 г. омбудсманът е сезирал пет пъти Конституционния съд: 1. Относно разпоредбите на чл. 8, ал. 1-6, чл. 9-15, чл. 17, ал. 1, т. 4, чл. 22, ал. 2, т. 12, чл. 30 и § 1, т. 8 от Допълнителните разпоредби на Закона за административното регулиране на икономически дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход. Образувано е конституционно дело № 1/2019 г. С определение от 21.02.2019 г. КС отклони искането. 2. Относно разпоредбите на чл. 7, ал. 2, т. 8 от Закона за държавния служител и на § 15 от преходните и заключителни разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2019 г. Образувано е конституционно дело № 2/2019г., присъединено към 16/2018 г. С Решение от 07.03.2019 г. КС уважи искането на омбудсмана и обяви за противоконституционни разпоредбите на чл. 7, ал. 2, т. 8; чл. 84а, ал. 1, т. 1 и чл. 103, ал. 1, т. 4 от Закона за държавния служител и параграф 15 от преходните и заключителни разпоредби на ЗДБРБ за 2019 г. 3. Относно разпоредбата на чл. 14, ал. 2 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги. Образувано е конституционно дело № 3/2019 г. С Определение от 09.05.2019 г. КС допусна искането за разглеждане. 4. Относно разпоредбите на чл. 53, ал. 5, чл. 58, ал. 1, чл. 70, ал. 5, чл. 73, ал. 1, чл. 85, ал. 5, чл. 88, ал. 1 и чл. 201, ал. 1 от Изборния кодекс. Образувано е конституционно дело № 6/2019г. С Решение от 18.07.2019г. КС отхвърли искането. 5. Относно разпоредбите на чл. 10а, чл. 17а, ал. 2 и чл. 24в от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие. Образувано е конституционно дело № 10/2019г. С Определение от 08.10.2019г. КС допусна искането за разглеждане по същество. Законодателните инициативи на омбудсмана през тази година са четири:  Законопроект за несъстоятелност на физическите лица Омбудсманът организира през 2018 г. форум на тема „Уредба на фалита на физически лица в Република България – възможности и перспективи“, на който представи концепция на законопроект за несъстоятелност на физическите лица. Концепцията е изработена от работна група, включваща експерти, магистрати, представители на съсловни и граждански организации, и предвижда от тази процедура да могат да се възползват, както физически лица, предприемачи, т.е. упражняващи свободна професия или физическа дейност без качеството на търговец, но също така и физически лица потребители, като се постигне баланс между интересните на кредиторите и длъжниците. На 31.07.2019 г. на вниманието на народните представители е внесен и изготвения законопроект, придружен с мотиви и оценка на въздействието.  Закон за търговския регистър и регистъра на юридически лица с нестопанска цел Изпратена е препоръка за приемане на промени, касаещи обжалването на незаконосъобразни откази на длъжностните лица по регистрация към Агенцията по вписванията и възстановяване на направените разходи/претърпени щети.  Граждански процесуален кодекс Изготвен и предоставен на вниманието на председателя на Народното събрание и депутатите е и законопроект за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс с цел ограничаване на свръхпривилегиите на банки, монополи и защита от неравноправни клаузи. Законопроектът е внесен и окончателно приет от народните представители през месец декември 2019 г.  Законопроект за съсловните организации на медицинските специалисти Институцията на омбудсмана представи на вниманието на законодателния орган и законопроект, който да регламентира обществените отношения, свързани със съсловните организации на медицинските специалисти. Целта на проекта е създаване на съсловни организации на всяка от регулираните професии в здравеопазването, с което да се осигури стабилност и равнопоставеност в тази област.

Дискусиите са закрити за тази страница