Близо 150 не са подали имотните си декларации

Общо 148 са лицата, неподали или подали в извън законоустановения срок съответните декларации, като от тях 22-ма кметове, заместник-кметове, председатели на общински съвети и главни архитекти на общини и райони, а 69 лица са управители и изпълнителни директори на лечебни заведения за болнична помощ и други задължени по закона лица. Това става ясно след като Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество публикува ежегодните декларации за имущество и интереси, подадени до 8 юни 2018 г., както и встъпителните и финални декларации, подадени през периода от 1 януари до 31 юли 2018 г. от лица, заемащи висши публични длъжности, предаде БГНЕС.

Декларациите за имущество и интереси пред Публичния регистър до 31 юли 2018 г., е осигурен чрез „Регистър на лица, заемащи висши публични длъжности” на интернет портала на Комисията, в съответствие с изискванията на Закона за защита на личните данни. Публикацията е в две части, съобразно действащите към периода на деклариране разпоредби.

Съгласно закона 663 са лицата, упълномощени по реда на Закона за обществените поръчки от публични възложители, които са задължени лица по този закон да организират и да провеждат процедурите за възлагане на обществени поръчки и да сключват договорите; 480 са ръководителите на бюджетни организации или други оправомощени длъжностни лица, които изпълняват функции на органи за финасово управление и контрол на средствата от Европейския съюз и свързаното с тях национално финансиране или чужди средства, съгласно разпоредбите на Закона за публичните финанси; 327 са лечебните заведения за болнична помощ, които се финансират от бюджета на НЗОК и/или от държавния или общинския бюджет.

Съгласно закона лице, заемащо висша публична длъжност, което не подаде декларация в законоустановения срок се наказва с глоба в размер от 1000 до 3000 лв. Когато нарушението е извършено повторно, глобата е в размер от 3500 до 6000 лв. В случаите на неподаване на декларация от лицата по чл. 6, ал.1 от закона за същите започва проверка за установяване на незаконно придобито имущество на основание.

Дискусиите са закрити за тази страница